Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Acitrin-L Syrup 2.5 mg/5 ml

1 Pc
55 ৳

Acitrin-L Tablet 5 mg

10 Pcs
30 ৳

Cevozin 5 mg

10 Pcs
20 ৳

Levocet 5 mg

10 Pcs
20 ৳

Lerex 5 mg

10 Pcs
20 ৳

Curin 5 mg

10 Pcs
35 ৳

Clarigen tab 5mg

10 Pcs
20 ৳ 19 ৳

Alcet 60ml

1 Pcs
50 ৳

Alcet 5mg

10 Pcs
45 ৳ 44 ৳

Rinotin Tablet 5 mg

10 Pcs
30 ৳ 29 ৳

Lecet Tablet 5 mg

10 Pcs
30 ৳ 29 ৳

Verizin Tablet 5 mg

10 Pcs
20 ৳ 19 ৳

Polan Tablet 5 mg

10 Pcs
30 ৳ 29 ৳

Sinacet Syrup 2.5 mg/5 ml

1 Pcs
50 ৳ 49 ৳

Sinacet Tablet 5 mg

10 Pcs
40 ৳ 39 ৳

Rinocet Tablet 5 mg

10 Pcs
40 ৳ 39 ৳